آداب‌ورسوم یکی از دانش‌های عمومی-اجتماعی است که موجب زیبا نشان دادن رفتار کودک شما می‌شود.

آداب‌ورسوم یکی از دانش‌های عمومی-اجتماعی است که موجب زیبا نشان دادن رفتار کودک شما می‌شود.

آداب‌ورسوم یکی از دانش‌های عمومی-اجتماعی است که اپلیکیشن هانا در قالب چندین شاخصه، به پرورش آداب‌و‌رسوم کودکان پرداخته است.
آداب‌ورسوم، یکی از دانش‌های عمومی-اجتماعی است که موجب زیبا نشان دادن رفتار کودک شما می‌شود. و این دانش باید از کودکی به آ‌ن‌ها آموزش داده شود تا در آینده رفتارهای زیبایی از خود نشان دهد چون، رفتار او باعث جذب و دفع افراد از او می‌شود.
رفتار کودک در بزرگ‌سالی چیزی را از خود نمایان می‌کند که در کودکی آموزش دیده است یا خودش الگوبرداری کرده است پس از کودکی باید آموزش شروع شود و هرچه آموزش قوی‌تر و پربارتر باشد رفتار او در بزرگ‌سالی زیباتر نشان داده خواهد شد. 
پس شما والدین عزیز باید این را درنظر بگیرید که چون شروع آموزش در کودکی بسیار حائز اهمیت می‌باشد باید آموزش به فرزندان‌تان را از دوران کودکی شروع کنید. برای اهمیت آن هست که ما به شروع آموزش در کودکی تأکید می‌کنیم.
می‌دانیم که آداب‌و‌رسوم یکی از دانش‌های عمومی-اجتماعی است که خود شامل زیرمجموعه‌های گوناگونی می‌باشد یعنی با آموزش آداب‌ورسوم فقط یک دانش و مهارت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه مهارت‌های بسیاری با او تقویت می‌شوند یا افزایش پیدا می‌کنند.
آموزش غیرمستقیم و از طریق بازی می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد تا بخواهیم مستقیم به کودک آموزش دهیم. بنابراین آموزش با بازی بیشترین تأثیر را بر یادگیری کودک دارد پس بهتر هست که بازی‌هایی با کودکان انجام شود که به یادگیری او کمک کند و آموخته‌های قبلی او را تقویت کند.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید